Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

+48 881 256 247 | biuro@cab.com.pl

Kontrola biletów, a RODO – jakie prawa ma pasażer?

Kontrola biletów, a RODO – jakie prawa ma pasażer?

Każdy z nas w swoim życiu podróżował komunikacją miejską, czy pociągiem zakładam, że każdy z nas miał bilet – a jeśli nie to jechał na własne ryzyko i odpowiedzialność wypatrując kontrolerów na swojej drodze. W niniejszym artykule przedstawiamy jakie prawa podczas kontroli biletów ma kontroler, a jakie pasażer.

Jakie prawo określa uprawienia kontrolera?

Osoba przeprowadzająca kontrolę musi mieć w widocznym miejscu identyfikator, wystawiony przez przewoźnika.  Natomiast  ustawa Prawo przewozowe, dokładniej artykuł 33a określa uprawienia, a są to przede wszystkim:

  • weryfikacja dokumentów przewozowych pasażera, w tym dokumentów potwierdzających uprawnień do ulgowych przejazdów,
  • w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu upoważniającego do przejazdu – pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty,
  • w razie odmowy zapłacenia należności, żądają okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
  • w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu, mają prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
  • w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

Jakie dane może spisać kontroler?

Urząd Ochrony Danych Osobowych ciągle o tym przypomina, że kontrolerów obowiązuje zasada minimalizacji, która wynika z RODO. W praktyce oznacza to, że kontroler może spisać jedynie niezbędne dane w celu ich przetwarzania a są to: imię i nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (siedziby) przewoźnika; dane określone przez przewoźnika pozwalające zidentyfikować wezwanie; imię, nazwisko oraz adres podróżnego; datę, relację przejazdu (numer pociągu, numer linii, numer kursu); miejsce ujawnienia braku dokumentu przewozu lub zatrzymania środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny; tytuł i wysokość roszczenia przewoźnika, z wyszczególnieniem opłaty za przejazd i opłaty dodatkowej, nazwę banku i numer konta, na które należy wpłacić należność; termin uregulowania należności; pouczenie o możliwości złożenia reklamacji, ze wskazaniem adresu jednostki organizacyjnej, w której można ją złożyć, oraz formy złożenia reklamacji; rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości podróżnego; uwagi podróżnego; numer identyfikacyjny sporządzającego.

Zasady podczas spisywania danych

Przede wszystkim kontroler powinien spisać dane tak, aby osoby postronne nie miały możliwości zapoznania się z informacjami. Jeśli w autobusie, tramwaju czy pociągu metra nie ma takiej możliwości – czynność ta powinna być wykonana np. na przystanku.

Jakie ,,prawo” ma pasażer?

W sytuacji, gdy pasażer nie ma biletów powinien pokazać dokument. Jeśli nie chce zrobić tego w autobusie czy metrze powinien wysiąść z kontrolerem na przystanku.  Każdy pasażer ma prawo zakupić bilet w automacie u kierowcy lub aplikacji mobilnej.  Ma prawo otrzymać wezwanie kredytowe i zapłacić mandat w ciągu 7 dni.  Kontroler nie może dotykać pasażera.

Podsumowanie

Jeżdżenie na gapę to nadal powszechny ,,styl” komunikacji. Wiele osób nadal tkwi w przekonaniu, że nie mają obowiązku okazywania dokumentów tożsamości zasłaniając się RODO – w praktyce jednak każdy z nas podczas kontroli ma obowiązek wylegitymowania się.

Źródło:

Dziennikprawny.pl, RODO a kontrola biletów – co wolno kontrolerom?

Po więcej najświeższych informacji z zakresu ochrony danych osobowych  zapraszamy do zakładki aktualności

~Karolina Nowakowska